Договір-оферта

Публічна оферта про надання безповоротної добровільної фінансової допомоги Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб — фізичним і юридичним особам — відвідувачам сайту в мережі Інтернет: https://teplagora.org/ (далі — «Сайт»), які далі іменуються як «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією ГО “Фундація Теплої Гори”, ідентифікаційний код: 43886033, далі іменується «Фундація», в особі Керівника Грушецького Андррія Юрійовича, що діє на підставі Статуту, укласти договір безповоротної добровільної фінансової допомоги (далі — Договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче: 
1. Терміни та визначення:
Акцепт — повне і безумовне прийняття публічної оферти на укладення Договору шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Фундації через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Фундації. Безповоротна добровільна фінансова допомога (Пожертва) — грошовий переказ, здійснений Благодійником на рахунок Фундації з метою надання фінансової допомоги для проведення програм, проєктів та операційної діяльності Фундації, що здійснюється відповідно до умов цього Договору та визначений ст.729 ЦК України. 
2. Предмет Договору:
Предметом цього Договору є безоплатна передача Благодійником на користь Фундації грошових коштів з метою надання фінансової допомоги для проведення програм, проєктів та операційної діяльності Фундації. Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору Пожертв. Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору. Благодійник і Фундація погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про Акцепт Договору. Договір розміщено на сайті https://teplagora.org у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Фундації. Благодійник не може запропонувати свої умови Договору. 
3. Права і обов’язки Сторін
Фундація має право: отримувати Пожертву і використовувати її для досягнення мети, визначеної умовами даного Договору за проханням Благодійника надавати інформацію про отриману Пожертву та її використання. Благодійник має право: перерахувати Пожертву на рахунок Фундації у спосіб зазначений Договором; запросити інформацію щодо використання Пожертви. 
4. Місце проведення збору коштів:
Збір Пожертви проводиться електронним способом через Сайт незалежно від країни знаходження Благодійника.
5. Термін збору коштів:
Збір Пожертви не обмежений в часі. 
6. Витрати
Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням Пожертви, несе Фундація. 
7. Інші умови
Благодійник самостійно визначає розмір Пожертви. Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню. Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви. Цей Договір може бути змінений Фундацією в односторонньому порядку, шляхом розміщення нової редакції Договору на Сайті. 
З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник дає згоду на обробку персональних даних. До відносин між Благодійником і Фундацією застосовується чинне законодавство України. 
8. Адреси та реквізити Сторін
Громадська організація “Фундація Теплої Гори” 
Юридична адреса: Україна, 78711, Івано-Франківська обл., Верховинський р-н, селоЧеретів, присілок Черетів 1, будинок 188код ЄДРПОУ - 43886033 IBAN:UA463052990000026002015505922 (UAH)
Телефон: +380686376808Е-пошта: gro.arogalpet%40nimda